Protestantse Kerk in Nederland
Dorpskerk Colijnsplaat
 
 
De geschiedenis van de kerk.

De geschiedenis van de kerk.

 

In 1598 is de polder waarin het dorp Colijnsplaat ligt binnengedijkt.
Van een kerkgebouw was er in de eerste jaren nog geen sprake. Op 23 mei
1599 werd evenwel de eerste kerkdienst in Colijnsplaat gehouden in
het “Heerenhuis” van waaruit de inpoldering was bestuurd. De eerste
predikant die de gemeente 25 jaar heeft gediend was Ds. Eduard
Booms. In 1603 spreekt ds. Booms in een brief aan de Classis Schouwen-
Duiveland van een zestigtal gelovigen. De kerkelijke gemeente
besloeg de hele polder waarin de dorpen Kats en Colijnsplaat lagen.
In het nog kale, te ontginnen, gebied vestigden zich mensen uit alle
windstreken. Rauw volk over het algemeen. Velen waren gevlucht
vanwege zware vergrijpen en/of halsmisdaden die ze op hun geweten
hadden. Anderen waren gedroste soldaten, dijkwerkers bleven er hangen
en straatarmen.

Allen trachtten hier een nieuw bestaan op te bouwen.
Qua religie waren daar wederdopers, paapsgezinden, sectaristen, ongelovigen
en gereformeerden. De laatsten slechts gering in aantal. Het moet een, naar tegenwoordige begrippen, onmenselijk zwaar leven zijn geweest in de nieuwe polder. Bovenop het zware en afbeulende werk tegen schamele vergoeding kwamen ook nog de ziekte’s die de bevolking troffen. Regelmatig sloeg de ‘heete siekte’, de pest toe. De mensen stierven als ratten.
Deze erbarmelijke omstandigheden leidden tot: ‘suipen, swelgen en vuijl foeien, ontuchtich mallen, vechten en onbehoorlijcke festijnen op de Dag des Heeren’,
ook onder de gereformeerden.

Dit ‘onbehoorlijcke Comportement’ was tot ergernis van voorganger en kerkeraad en Ds Booms hield dan ook regelmatig een donderpreek. Velen van de dorpsbewoners waren armlastig en de enige instantie die hun nood enigzins kon verlichten was de kerk. Uit de diakonie kregen ze (mits zij lidmaat waren of werden) een kleine bijdrage

1e KERKBOUW
Mede door deze afhankelijkheid groeide de gemeente en al rond
1607 is er sprake van de bouw van een kerk met toren.Deze kerk zal niet groot geweest zijn. Al in 1612 ontving de Classis Walcheren een brief waarin men verzocht om geldelijke steun voor vergroting van het gebouw door de ‘aenwas van de gemeente’; ‘...als de kerck bij haer gebruykt wert veel te cleene valt. Soo dat
veele luyden dyckmael moeten weederom keeren (‘t welck verdrietelijck
valt).
 

VERGROTING 1675
Ongeveer 55 jaar later bleek de kerk opnieuw te klein blijkens de
resolutie van de Staten van Zeeland van 31 jan. 1675:
“Op het vertoogh en versoeck van Schout en schepenen van Colijnsplate
is aende supplianten toegestaen tot vergrootinge van de kercke aldaer, octroy voor de tyt van zeven jaeren om onder de predicatie naer het omgaen voor den armen mede met een sacktien te laeten omgaen om van de toehoorders te
ontfangen het gene sy vrywilligh tot vergrootinge van de voorsz kercke daer in
sullen willen doen, alsmede om alle dry maenden aende huysen soo in het dorp
als ten plattelande ten selven eynde een collecte te doen”.

VERGROTING 1769
Bijna een eeuw later blijkt de kerk alweer
te klein en bovendien zeer vervallen. In 1768 werd “Publycq en aan
den minst aennemenden zullen Prezenteren te besteden het Repareren en Vergrooten der Kerk en een Nieuwen Consistorie”. Het werk werd aangenomen door J. Haringman, timmerman en schepen te Colijnsplaat. Uitgezonderd de indeling van het interieur heeft het gebouw thans nog voor het grootste deel het
aanzien zoals dat uiteindelijk in 1769 tot stand is gekomen.

terug
 
 
 
 
Kerkauto

Mocht u niet in staat zijn op eigen gelegenheid naar de kerk te komen, dan kunt u gebruik maken van de autodienst.
U moet dit wel voor uiterlijk 9.00 uur zondagsmorgens laten weten.
Als u in Cleijenborch woont, kunt u dit dooergeven aan Tanny Siereveld-Coppoolse tel.: 0113-695288
Mensen die in het dorp wonen aan Adri Karman, tel: 0113-695862 
 
Kerkdienst luisteren
 
Resetten

Resetten

Soms moet een of ander apparaat dat het niet goed meer doet, even afgezet worden en daarna weer opgestart. Dan gaat-ie ´t gewoon weer doen. Terwijl het in werking was, ging er iets mis; soms liep het vast (b.v. een computer of smartphone). Even uitschakelen, de stroom eraf en er weer op, en daarmee is het probleem opgelost. ´Resetten´ heet dat, want we gebruiken tegenwoordig graag Engelse woorden…
Soms hebben mensen dat ook wel nodig. Dan zijn we langzamerhand gaandeweg vastgelopen in ons gewone patroon, en doen het niet goed meer. Even stilgezet worden en een tijdje later weer opstarten kan dan helpen om weer goed te gaan functioneren.
Een ziekteperiode kan zo werken, een goede nachtrust, een weekend, een vakantie. In deze weken beginnen veel mensen weer aan hun normale leefpatroon na een vakantieperiode van enkele weken. Hopelijk lukt het hen om zichzelf te ´resetten´ voor een goed jaar, met nieuwe energie, frisse moed en ideeën en herboren creativiteit.

In de Bijbel is zo iets ook wel eens nodig in de relatie tussen God en mens. Een sprekend voorbeeld uit de geschiedenis van het volk Israël is de zogenaamde ´Babylonische ballingschap´. Toen raakte het volk zijn nationale zelfstandigheid kwijt voor een tijdvak van zo´n zeventig jaar, en kreeg die daarna weer terug.
Ook de tempel in Jeruzalem, zo belangrijk in het godsdienstige leven van het volk, raakten ze kwijt: die brandde helemaal af toen het leger van Babel de stad innam… Maar deze ramp bleek een tijd van loutering en herstel in te luiden, want toen vonden ze hun eigen God terug die ze grotendeels hadden ingeruild voor andere goden. Als volk dat door deze God was gekozen om Hem bekend te maken in de wereld, werden ze toen als het ware ´gereset´.

Een ander voorbeeld, maar dan van één persoon, vind ik in het Bijbelboek Jona. Jona zit vastgeroest in nationalistische ideeën, wordt door God drie dagen vastgezet in een vis, en wordt dan opnieuw geroepen om Gods boodschap aan de heidense stad Ninevé te brengen, waar hij eerst voor wegliep. Hij heeft zich intussen zodanig ontwikkeld dat hij dat nu wel gaat doen,- maar blijkt nog steeds veel te leren te hebben. Dat gold trouwens ook voor het joodse volk na de ballingschap in bovengenoemd voorbeeld. Ook nadat je gereset bent, ben je nog verre van volmaakt. Daar kom je na je vakantie ook gauw genoeg wel weer achter…
Maar God is zo goed om ons steeds weer een nieuwe kans te geven, nadat we het weer eens verprutst hebben. In eindeloos geduld, grote genade en wonderlijke trouw blijft Hij het met ons proberen. En eens wil Hij alles tegelijk ´resetten´, opnieuw starten, zodat het eindelijk werkt zoals Hij het altijd bedoeld heeft. Elke dag roept Hij ons om daar een begin mee te maken.
 
Ds. Arie Spaans
 
Het visje van de week

 
Kindernevendienst

8 maart: Petra
15 maart: Pauline
22 maart: Margreet
29 maart: Miriam
 
Met een knipoog

 
bloemendienst

8 maart: Corrie Kramer
15 maart: Agaath Snoep
22 maart: Agaath Snoep
29 maart: Hannie van Houwelingen
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.