Protestantse Kerk in Nederland
Dorpskerk Colijnsplaat
 
 
De geschiedenis van de kerk.

De geschiedenis van de kerk.

 

In 1598 is de polder waarin het dorp Colijnsplaat ligt binnengedijkt.
Van een kerkgebouw was er in de eerste jaren nog geen sprake. Op 23 mei
1599 werd evenwel de eerste kerkdienst in Colijnsplaat gehouden in
het “Heerenhuis” van waaruit de inpoldering was bestuurd. De eerste
predikant die de gemeente 25 jaar heeft gediend was Ds. Eduard
Booms. In 1603 spreekt ds. Booms in een brief aan de Classis Schouwen-
Duiveland van een zestigtal gelovigen. De kerkelijke gemeente
besloeg de hele polder waarin de dorpen Kats en Colijnsplaat lagen.
In het nog kale, te ontginnen, gebied vestigden zich mensen uit alle
windstreken. Rauw volk over het algemeen. Velen waren gevlucht
vanwege zware vergrijpen en/of halsmisdaden die ze op hun geweten
hadden. Anderen waren gedroste soldaten, dijkwerkers bleven er hangen
en straatarmen.

Allen trachtten hier een nieuw bestaan op te bouwen.
Qua religie waren daar wederdopers, paapsgezinden, sectaristen, ongelovigen
en gereformeerden. De laatsten slechts gering in aantal. Het moet een, naar tegenwoordige begrippen, onmenselijk zwaar leven zijn geweest in de nieuwe polder. Bovenop het zware en afbeulende werk tegen schamele vergoeding kwamen ook nog de ziekte’s die de bevolking troffen. Regelmatig sloeg de ‘heete siekte’, de pest toe. De mensen stierven als ratten.
Deze erbarmelijke omstandigheden leidden tot: ‘suipen, swelgen en vuijl foeien, ontuchtich mallen, vechten en onbehoorlijcke festijnen op de Dag des Heeren’,
ook onder de gereformeerden.

Dit ‘onbehoorlijcke Comportement’ was tot ergernis van voorganger en kerkeraad en Ds Booms hield dan ook regelmatig een donderpreek. Velen van de dorpsbewoners waren armlastig en de enige instantie die hun nood enigzins kon verlichten was de kerk. Uit de diakonie kregen ze (mits zij lidmaat waren of werden) een kleine bijdrage

1e KERKBOUW
Mede door deze afhankelijkheid groeide de gemeente en al rond
1607 is er sprake van de bouw van een kerk met toren.Deze kerk zal niet groot geweest zijn. Al in 1612 ontving de Classis Walcheren een brief waarin men verzocht om geldelijke steun voor vergroting van het gebouw door de ‘aenwas van de gemeente’; ‘...als de kerck bij haer gebruykt wert veel te cleene valt. Soo dat
veele luyden dyckmael moeten weederom keeren (‘t welck verdrietelijck
valt).
 

VERGROTING 1675
Ongeveer 55 jaar later bleek de kerk opnieuw te klein blijkens de
resolutie van de Staten van Zeeland van 31 jan. 1675:
“Op het vertoogh en versoeck van Schout en schepenen van Colijnsplate
is aende supplianten toegestaen tot vergrootinge van de kercke aldaer, octroy voor de tyt van zeven jaeren om onder de predicatie naer het omgaen voor den armen mede met een sacktien te laeten omgaen om van de toehoorders te
ontfangen het gene sy vrywilligh tot vergrootinge van de voorsz kercke daer in
sullen willen doen, alsmede om alle dry maenden aende huysen soo in het dorp
als ten plattelande ten selven eynde een collecte te doen”.

VERGROTING 1769
Bijna een eeuw later blijkt de kerk alweer
te klein en bovendien zeer vervallen. In 1768 werd “Publycq en aan
den minst aennemenden zullen Prezenteren te besteden het Repareren en Vergrooten der Kerk en een Nieuwen Consistorie”. Het werk werd aangenomen door J. Haringman, timmerman en schepen te Colijnsplaat. Uitgezonderd de indeling van het interieur heeft het gebouw thans nog voor het grootste deel het
aanzien zoals dat uiteindelijk in 1769 tot stand is gekomen.

terug
 
 
 
 
Kerkauto

Mocht u niet in staat zijn op eigen gelegenheid naar de kerk te komen, dan kunt u gebruik maken van de autodienst.
U moet dit wel voor uiterlijk 9.00 uur zondagsmorgens laten weten.
Als u in Cleijenborch woont, kunt u dit dooergeven aan Tanny Siereveld-Coppoolse tel.: 0113-695288
Mensen die in het dorp wonen aan Adri Karman, tel: 0113-695862 
 
Kerkdienst luisteren
 
Angst en liefde

Angst en liefde

De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad. (1 Johannes 4:18-19)

Er waart een spook door de wereld, het spook van het coronavirus. Dit virus is blijkbaar erg sterk. Het springt over van dier op mens, en van mens naar mens. Eén meter afstand is niet genoeg om het tegen te houden. Het is sterk genoeg om zich in enkele maanden over de hele wereld te verspreiden.
Er wordt gewerkt aan een vaccin hiertegen. Dat valt nog niet mee. Dat vaccin moet het virus effectief kunnen bestrijden, en dus nog sterker zijn. Gelukkig is er gegronde hoop dat dit over een tijdje wel gaat lukken. Tot die tijd zal ons eigen lichaam het moeten doen. Niet iedereen kan dat, helaas; maar gelukkig hebben veel mensen weerstand genoeg om dit virus te overwinnen. En dan beschikken we over antistoffen, en daarmee over een immuniteit die het virus de baas is, zodat het geen kans meer krijgt om vat op ons te krijgen.

In 1 Johannes 4 wordt gesproken over angst. Dat is een sterke psychische kracht, die (net als het coronavirus) benauwend werkt. Eigenlijk zou je de angst ook een soort 'virus' kunnen noemen. Het werkt aanstekelijk: de een kan de ander ermee 'besmetten'. Het kan zich verspreiden over een massa mensen, zelfs wereldwijd...
Is er ook een 'vaccin' tegen dit 'virus'? In 1 Johannes 4 wordt dat ook wel genoemd. Het is de liefde. Dat is niet een gevoel van sympathie, dat je iemand wel mag, maar de wil om moeite te doen voor God en je medemens. Die liefde is sterker dan de angst, in staat om de angst eruit te gooien, uit onze ziel. Angst en liefde staan hier tegenover elkaar en verdragen elkaar niet. Waar een van deze twee is, is geen ruimte voor de ander. Als je bang bent, ben je gericht op je eigen belangen, als je liefhebt ben je gericht op de belangen van een ander. Dan hoef je je niet meer zo druk te maken over jezelf. Angst is sterk, maar liefde is nog sterker.

Hoe kom je aan dit 'vaccin'? Daarvoor moet je bij Jezus Christus zijn. In Hem zien we dat God liefde is, gevende en reddende liefde. Met de hulp van Gods Geest kun je daarvan doordrongen raken. Dan groeit de liefde in je hart, en hoe groter de liefde bij jou van binnen wordt, hoe kleiner de angst. Het gooit die angst eruit, als het ware. Dat kan plotseling gebeuren of heel geleidelijk. Maar het is er sterk genoeg voor!

Ds. A. Spaans
 

 
Pasen 2020
Vanmorgen een Paasviering in de Dorpskerk, met z'n negenen. Toch met een prachtige bloemschikking erbij van Hannie (de vijf stenen verwijzen naar de weggerolde steen bij het graf), met zang van Adri, Jan, Joke en Judy, en met orgelspel van Aart. Annie zong natuurlijk ook mee, en Jaap was koster. En ik mocht het Paasevangelie weer verkondigen. Vrolijk Pasen gewenst aan ieder die dit leest: een opgewekt en bemoedigend feest!

 
Kindernevendienst

 
Met een knipoog

 
bloemendienst

12 april: Coby van Euwijk
19 april: Coby van Euwijk
26 april: Joke de Haze
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.